YHTEYSTIEDOT

kormunkylayhdistys@
gmail.com

Kormun Kylähdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Kormun Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Loppi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Kormun kylän ja sen asukkaiden asumiseen ja viihtymiseen liittyvien asioiden hoitaminen, kylän kaikinpuolinen kehittäminen, kyläläisten yhteenkuuluvaisuuden tunteen elvyttäminen ja ylläpitäminen, sekä kylän perinteen vaaliminen.

 3 § Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys

- järjestää kyläkokouksia sekä koulutus- ja huvitilaisuuksia

- tekee aloitteita viranomaisille ja antaa lausuntoja

- pitää yhteyttä Lopen kuntaan, sekä muihin yhteisöihin, yhdistyksiin ja yrityksiin

- kerää, luetteloi ja tallentaa Kormun kylää koskevaa asiakirja-aineistoa sekä esineistöä

- toimii kylän yhteisten kokoelmien ja muistomerkkien saamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä. Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

 4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Lopen kunnan Kormun kylässä asuva tai kuka tahansa Kormun kylän kehittämisestä tai kylähistorian keruusta kiinnostunut Suomen kansalainen, sekä ulkomailla asuva yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö.

 Varsinaiset jäsenet hyväksyy kylätoimikunta. Yhdistys voi kokouksessaan valita kunniajäsenekseen jäsenen, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Jäsenmaksua ei peritä.

5 § Yhdistyksen hallituksena on kylätoimikunta, johon jokainen yhdistyksen täysi-ikäinen jäsen on vaalikelpoinen. Yhdistyksen syyskokous valitsee kylätoimikunnan puheenjohtajan, kahdeksan (8) varsinaista kylätoimikunnan jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Kylätoimikunnan toimikausi on vaalia seuraava kalenterivuosi. Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.

Kylätoimikunnan puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan tehtäväänsä vuodeksi kerrallaan. Toimikausien määrä on rajoitettu kolmeen peräkkäiseen kauteen.

Kylätoimikunnan varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausien lukumäärä on rajoitettu siten, ettei sama jäsen voi toimia tehtävässä kolme peräkkäistä kautta kauempaa.

Kylätoimikunnan varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Erovuoroisuus määrätään arpomalla kylätoimikunnan varsinaisten jäsenten kesken, kun näitä sääntöjä ensimmäisen kerran noudatetaan.

Kylätoimikunta voi asettaa toimikuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita. Kyseiset toimikunnat toimivat kylätoimikunnan alaisina ja valvonnassa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä. Taloudenhoitaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja toimintakausi on myös kalenterivuosi. Tilit päätetään vuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään helmikuun aikana.

Toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä kylätoimikunnalle viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Milloin toiminnantarkastajat havaitsevat muistuttamista tilien tai hallinnon johdosta ja katsovat ylimääräisen kokouksen tarpeelliseksi, on kylätoimikunnan kutsuttava ylimääräinen kokous koolle 8. pykälässä mainitulla tavalla.

8 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään kylätoimikunnan kutsumana ja sen määräämässä paikassa ja aikana joka vuosi maalis-huhtikuun aikana ja yhdistyksen syyskokous pidetään samoin joka vuosi loka-marraskuun aikana. Kevät- ja syyskokouksista on ilmoitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan jäsenet samalla tavalla ja samassa ajassa.

9 §                   Kevätkokouksessa

 1. todetaan onko yhdistys kutsuttu kokoukseen sääntöjen määräämällä tavalla ja ajassa, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa varamiehineen, sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 3. esitetään kylätoimikunnan kertomus yhdistyksen toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä,
 4. esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunta tilikaudelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnalle ja yhdistyksen toimihenkilöille,
 5. päätetään mahdollisista muista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilinpito antavat aihetta,
 6. päätetään toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista,
 7. käsitellään muut kylätoimikunnan ja yksityisten jäsenten kevätkokoukselle kirjallisesti vähintään seitsemää (7) vuorokautta aikaisemmin käsiteltäväksi jättämät asiat.

 10 §                                     Syyskokouksessa

 1. todetaan onko yhdistys kutsuttu kokoukseen sääntöjen määräämällä tavalla ja ajassa sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa varamiehineen, sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 3. esitetään kylätoimikunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle,
  1. päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä esitetyssä muodossa,
  2. valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle,
  3. valitaan kylätoimikunnan varsinaiset jäsenet, erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi,
  4. valitaan kylätoimikunnan varajäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi,
  5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
  6. käsitellään muut kylätoimikunnan ja yksityisten jäsenten syyskokoukselle kirjallisesti vähintään seitsemää (7) vuorokautta aikaisemmin käsiteltäväksi jättämät asiat.

11 § Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla, 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yhtäläinen äänioikeus ja yksi ääni. Äänestys on avoin ellei kokous jossain asiassa päätä käytettäväksi suljettua lippuäänestystä.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin mainittu. Henkilövaalissa äänten sattuessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

12 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, tai muista tärkeydeltään näihin verrattavista yhdistyksen asioista voidaan tehdä vain, kun asia on erikseen mainittu kokouskutsussa. Päätökseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan, jotta se tulee hyväksytyksi,vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

13 § Jos yhdistys purkautuu, on siitä päätettävä yhdistyksen kokouksessa kuten 12. pykälässä määrätään. Samassa kokouksessa on päätettävä myös yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla tai luovutettava varat, arkisto ja muu omaisuus Loppi-Seura ry:lle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle tai yhdistykselle. Omaisuuden luovuttamista koskeva päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

14 § Muutoin noudatettakoon yhdistyksistä voimassa olevia sääntöjä.